Dược phẩm

Sa.le nói: “Số không chất lượng, trùng nhiều” Ads đáp: “Sal.e không nhiệt tình; tương tác sót số” Sa.le vặc lại: “Số chia không đều, Số tốt toàn dồn về 1 sa.le…” Có quá nhiều vấn đề giữa team ADS và team S.a.l.e, và nếu …

Dùng báo cáo này giúp ADS và Sale Gần nhau hơn Khám phá »

Scroll to Top